MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE

Čistá Bytost a čisté tělo zajišťují čistý život

Z mé strany se více než čtrnáctiletou, téměř každodenní praxí, stala manuální lymfodrenáž rozhodně nejvíce prováděnou terapií v celé mé masérské praxi a zároveň i mojí potřebou propagovat ji jako vysoce účinnou a úspěšnou metodu očisty těla a prevence zdraví.

Ze strany stávajících i potencionálních klientů je manuální lymfordenáž možností dozvědět se co nejvíce informací, souvisejících s touto unikátní metodou, ošetřující každou Bytost na všech úrovních jejího bytí.

Spolu s klienty, vedle manuální lymfodrenáže, zároveň vytváříme formou diskusí, otázek, odpovědí a sdílení našich společných terapií, jejich průběhů, výsledků a také dopadů na jejich zdraví a celkový život, náhled a inspiraci pro všechny, kteří si neví rady se svým tělem, emocemi, myšlenkami a energiemi. Ty potom předávám formou pořádaných besed dál mezi potencionální zájemce o tuto unikátní terapii.

Manuální lymfodrenáže provozuji aktivně, dá se říci denně, od dubna roku 2004, kdy jsem absolvovala školu manuálních lymfodrenáží v Praze. V počátku byla jen nepatrnou součástí mé masérské činnosti, i když zájem o ni byl prakticky okamžitý. V současné době je mojí hlavní činností, kterou se zaobírám, a na které stavím své další projekty, jako jsou pobyty v Itálii, a nebo na Slovensku.

Podstatou manuální lymfodrenáže je ručně provedená detoxikace organismu s téměř okamžitými a současně dlouhodobými účinky na všech úrovních Bytí každého klienta. Fyzický, psychický, mentální i emocionální dopad manuální lymfodrenáže na člověka dělá z této terapie, spojené v mém podání s velmi osobními a otevřenými rozhovory, úžasnou možnost jak vystoupit z obtížných, akutních i chronických stavů těla, mysli i Duše.

Rozpohybování lymfy, „otevření“ uzlin, lokální ošetření tělesných partií s velkým výskytem lymfatických uzlin i plošné působení na povrchu celého těla, to vše rozložené do intenzivní pětidenní terapie v rozsahu deseti hodin, zajistí organismu odliv toxinů, odvodnění, vyladění vnitřních orgánů, prevenci proti zhoubným onemocněním, posílení imunitního systému, zlepšení psychického stavu, kvality spánku, úpravu krevního tlaku, ve své podstatě optimalizaci a harmonizaci celé Bytosti v takovém rozsahu, v jakém je daný člověk schopen a ochoten ji připustit fyzicky, mentálně, psychicky i emocionálně.

Efekt celé terapie je zjevný a rozpoznatelný prakticky ihned, den po dni, po každé dvouhodinové terapii a jejím doznívání do každé následné terapie, uskutečněné v dalším dnu. Po pěti dnech terapie je mnou, jako terapeutem, i klientem uchopitelný efekt celé manuální lymfodrenáže, který se ještě v průběhu asi jednoho následujícího měsíce projeví a posílí v celém svém vlivu a dopadu. Opakování může následovat podle stavu a pocitu klienta a také i mého doporučení a společné konzultace s klientem nejlépe po roce, v akutních případech i po půl roce, což se stává velice často. Klienti by se sami nejlépe mohli vyjádřit ze svých pocitů a zkušeností s touto terapií.

Já sama považuji po více než čtrnácti letech praxe manuální lymfodrenáž za terapii těla i Duše, kterou Vám mohu s čistým Vědomím a svědomím doporučit, to ale pouze za předpokladu, že vše absolvujete u profesionálního terapeuta a zkušeného drenážisty.

 • V PRAXI

  Manuální lymfodrenáž v praxi

  Terapii manuální lymfodrenáž provozuji třináct let a dnes tvoří téměř polovinu objemu mé práce s klienty. Celou kúru, v mém podání v rozsahu deset hodin jsem si rozvrhla v průběhu jednoho pracovního týdne do pěti dvouhodinových cyklů, zaměřených na jednotlivé tělesné partie tak, aby byly dodrženy zásady správného postupu. Jen tak může být dosaženo potřebného a požadovaného výsledku, samozřejmě s ohledem na výchozí stav klienta. A jako každá terapie, i manuální lymfodrenáž má své hlavní místo v oblasti řešení, již více, či méně vážných zdravotních komplikací, souvisejících se stavem lymfatického systému a jeho funkčností, ale i v oblasti prevence, kterou lze realizovat i částečnými terapiemi z celkové kúry. To vždy při dodržování již výše zmiňovaných pravidel terapie. Pro manuální lymfodrenáž není u zdravého člověka potřebné odborné doporučení, u vážnějších, sporných, anebo komplikovaných stavů, například po vážných onemocněních, je konzultace s lékařem jistě na místě. U konkrétních klientů je můj přístup vždy zcela individuální, zohledňující výchozí stav klienta ve smyslu fyzickém, mentálním i emocionálním, neboť manuální lymfodrenáž v nejlepším případě obsáhne všechny roviny lidské Bytosti. Efekt terapie je prakticky okamžitý, dopady celé kúry je možné sledovat ještě několik týdnů a dosah celého procesu se počítá na měsíce, v ideálním případě postačí jedna kúra ročně. Po první kúře manuální lymfodrenáže jsou často vhodné i částečné, doplňující terapie mezi jednotlivými kúrami. Terapii je vhodné ze strany klienta doplnit střídmostí ve stravě, ve fyzických aktivitách, na poli práce i psychické zátěže, a nejvhodnější je kúru naplánovat v době volna, anebo v čase velkého omezení většiny každodenních rutinních aktivit. Celková kúra s počtem jejich provedení nabývá na účinnosti a síle, tedy vždy každá další terapie je silnější, než ta předchozí. Úspěšnost celé terapie lze jen stěží předpokládat, i když ve druhé, či třetí dvouhodinovce je často zcela zjevný posun na fyzickém těle i v psychice klienta. Přestože lymfodrenáž provádí terapeut, a od něj se velmi zásadně odvíjí případný úspěch terapie, zásadní slovo má psychika, přístup, důvěra a víra klienta v celou terapii, o tom jsem zcela přesvědčená. Všeobecně se ale toto pravidlo týká všech terapií a všech klientů, kteří potřebují a očekávají, nějakou pomoc.

  Jak jsem před časem slíbila, pokusím se Vám přiblížit postupně celou kúru tak, jak ji absolvují klienti se mnou, v průběhu deseti hodin, rozdělených na pět, denně po sobě jdoucích terapií. Tu provozuji buďto v masérně, anebo při relaxačním pobytu, kde jsou klientce zaručeny téměř ideální podmínky, podporující celou terapii (pobyty pro muže prozatím nepořádám). Samozřejmě, že důsledný klient si podmínky dokáže vytvořit i při denní docházce do masérny. Zprovoznění lymfatického systému, „otevření“ a vyprázdnění lymfatických uzlin, naředění lymfy a zrychlení jejího toku, ruční detoxikace organismu, eliminace otoků, posílení imunitního systému, zklidnění psychického stavu klienta, „vyčištění“ hlavy a urovnání myšlenek, životní nadhled a optimismus, prevence různých onemocnění, včetně zhoubných nemocí, to je jen nepatrná část dopadu manuální lymfodrenáže na klienta.

  Po celou dobu terapie jsme s klientem v úzkém kontaktu, komunikaci o jeho pocitech na těle i na Duši, zjednodušujeme vše, co zjednodušit lze, nahlížíme na životní situace klienta s odstupem, čistíme člověka na všech úrovních jeho Bytí. Každá část lidského těla sebou nese témata, jejichž faktický stav se zrcadlí fyzickými projevy právě v té části organismu, která odpovídá danému tématu. Tyto informace probereme s klientem kousek po kousku, a snažíme se dobrat pojmenování, pochopení, přijetí a „vyléčení“ všeho, co je potřeba vyléčit. Témata se odkrývají postupně od nejnovějších po nejstarší, někdy i při terapiích za rok, za dva, anebo třeba i po deseti letech. Souběžně se léčí a čistí fyzické tělo klienta, jednotlivé orgánové systémy a orgány se rozpohybovávají a uvolňují, rozpouštějí se úsady v těle, zklidňují se myšlenky, vyvstávají pocity, které třeba i dlouhá léta klienti zadržují a popírají. Dějí se zázraky na všech frontách.

  Tolik v úvodu cyklu o manuálních lymfodrenážích v mé profesní praxi. Všechny názory a zkušenosti, které jsou a budou ve všech dalších částech tohoto cyklu, jsou pouze mými zkušenostmi a názory, spojenými s úkony, které jsem si přinesla ze školy manuálních lymfodrenáží v Praze na Proseku v roce 2004.

  Věřím, že Vás cyklus zaujme, a že se i s mnohými z Vás sejdu při terapii samotné. Terapii, která Vám může změnit život od základu, anebo při nejmenším urychlí procesy, ať už Vás směrují kamkoliv. Tím jsem si jistá.

 • ČÁST I.

  Krk, horní končetiny, obličej

  Snad nejdůležitější oblastí všeobecně se jeví při manuální lymfodrenáži oblast krku, kde jsou místa výstupu a odvedení škodlivých látek z těla, oblast hrdla, klíčních kostí, a oblast v okolí paží, kde se nacházejí centrální, pažní a prsní uzliny. Těmito partiemi projde prakticky vše, co je z těla nutné odvést, a proto jsem se v průběhu celkem krátké praxe rozhodla opakovaně pracovat v těchto partiích při každé z pěti dvouhodinovek. Přibližně půl hodiny věnuji v úvodu každé terapie otevírání a čištění uzlin v okolí krku a paží, jako nejdůležitější oblasti těla, tedy vztaženo k funkčnosti lymfatického systému. Není-li těmto partiím věnována dostatečná péče a pozornost, není možné odvod škodlivin z těla nijak jinak zajistit. Každý člověk, který přístrojovou, anebo manuální lymfodrenáž absolvuje si musí uvědomit, že bez úvodního, velmi poctivého ošetření krku a oblasti paží nemá terapie žádný smysl.

  Co se týká dalších, podle mého neméně důležitých dopadů lymfodrenáže v horní části těla každého klienta, nejzásadnější mi připadá působení a vliv na naše vyjadřování, komunikaci, vyslovení se a projevy emocí, které dnes všeobecně mezi lidmi velmi váznou. Pokud tedy vázne lymfa v horních částech těla, především v oblasti krku, jen stěží člověk projevuje svoje niterné pocity, stavy, nálady, názory a myšlenky. To vše potom v těle vázne, informace zaplňují hlavu, myšlenky zatěžují mozek, zpomalují se naše rozhodovací schopnosti. Stále více ztrácíme schopnost otevřeného projevu kladných i záporných emocí, přestáváme se smát, ale i plakat, naše komunikační kanály se uzavírají a blokují a my se stáváme méně a méně srozumitelnými a jasnými pro okolní svět. Mám za to, že dar řeči nám byl poskytnut proto, abychom jej naplno využívali, aby tak bylo naše nitro ve spojení s v okolním světem a ostatními Bytostmi.

  Horní končetiny považuji podle mého za symbol volnosti a svobody, a není tedy jistě náhoda, že jsou první částí, kterou manuální lymfodrenáží uvolňuji, čistím a narovnávám. Téma volnosti a vnitřní svobody je doslova na celé knihy, přesto se i tímto tématem budu chvíli zaobírat i při tomto mém psaní. Stav bezmoci, pocit svázaných rukou, podvědomě zvednutá, anebo předsazená ramena, často velmi omezená hybnost ramenních kloubů, dlaně sevřené do pěstí, u jedné, či obou rukou, to je jen malý výčet průvodních jevů nesvobody, kterou často člověk bytostně i celá léta vnímá a cítí. Pokud nemohu „roztáhnout křídla“ a letět, nejsem volný (volná), nemohu žít spokojeně a šťastně. Navíc, otevřené dlaně poukazují u levé ruky na schopnost brát a přijímat vše, co mi život nabízí, otevřené dlaně u ruky pravé zase upozorňují na naši schopnost rozdávat, darovat, poskytovat ostatním, projevovat sebe sama, jednat otevřeně. Mám představu, že do nás vše vstupuje levou a vše použité a nepotřebné, vystupuje pravou rukou, myšleno energeticky. Zkřížené, sevřené, ztuhlé, bolestivé, oteklé, slabé, či křečovité horní končetiny hovoří mnohé o Vaší přirozenosti i pravém opaku. Sami velmi dobře znáte různé pocity z podávání ruky při pozdravu. Nejde ale prakticky o nic jiného, než že sami, bez ohledu na odbornost v tomto oboru, vnímáte vše dobré i ne – dobré. Můžete si být jistí, že práci s horními končetinami vnímají klienti velmi hezky a „osvobozujícně“. Také jak jinak! V dnešním světě si většina lidí spíše BERE, než DÁVÁ a POSKYTUJE, a ještě k tomu o tom neumí ani MLUVIT.

  Celá první část manuální lymfodrenáže poskytuje, spolu s úklidem v hlavě, důležitý počátek na cestě do svého nitra a ani jednou, za celých 13 let mojí praxe v této terapii se mi nestalo, že by člověk nepokračoval. A věřte, že s uvolněným hrdlem a rozvázanými křídly to může zvládnout úplně hravě.

  Buďte krásnými, hlasitě zpívajícími ptáky na útesech nad mořem, anebo třeba v překrásné květinové zahradě, buďte volní a leťte prosím! Jinak nemá život příliš smysl, přátelé.

 • ČÁST II.

  Krk, hrudník, břicho

  Druhá terapie celkové kúry manuální lymfodrenáže je zaměřená na oblast přední části trupu těla. V úvodu je potřeba uvolnit, zprůchodnit a zrychlit tok lymfy v oblastech hrdla, krku a paží, které, jak jsem psala v první části mého psaní, jsou zásadní pro celkový průběh a výsledný efekt celkové manuální lymfodrenáže. Této oblasti věnuji asi půl hodiny a volně přecházím na oblast hrudníku. Významnost této části těla je mnohem vyšší u žen, i když i muži mívají čas od času fyzické obtíže s uzlinami této oblasti také. Každopádně vztahy, které oblast prsou obsahuje se týká každého člověka bez rozdílu. Intuice mi ukáže, kterou stranou hrudníku se mám zaobírat jako první a tato skutečnost také prozradí, které téma je pro klienta momentálně důležitější. Oblast levého prsu je odrazem našeho vztahu k vlastním dětem a k mamince. Jinak řešeno, zrcadlí naši roli dcery, syna, případně rodiče našeho dítěte, dětí. V pravém prsu se můžeme orientovat ve vztahu partnerském, a také ve vztahu s tatínkem. Změny, nepokoje, nedorozumění, ztráty, ukončení, nefunkčnost, či úplné odříkání ve vztazích nakonec vždy dopadnou právě na tuto oblast našeho těla. Jak časté jsou dnes potíže, v podobě více, či méně závažných onemocnění prsou víme všichni velmi dobře. Není to ale důkaz ničeho jiného, než, že rodičovství, partnerství, anebo vztahy z pozice dítěte vůči rodičům dnes pramálo fungují. To, co bylo dříve mnohem častěji přirozeností, dnes hledáme a pokoušíme se plnit, jako by životní role byly nějakým zaměstnáním, nutným zlem, povinností, anebo nezvládnutelným úkolem. Připočteme-li k tomu ještě skutečnost, že neumíme, nezvládáme, nechceme, anebo i odmítáme komunikovat na poli vztahů, jako takových, náš lymfatický systém v celé horní části těla nemá důvod volně plynout.

  Mám mezi klientkami ženy, které si buďto prošly, procházejí, anebo velmi svými postoji v oblasti vztahů dopomáhají k budoucím potížím v oblasti prsou a buďte si jistí, že témata, která prožívaly, anebo žijí, korespondují s tématy partií, které jsou v léčení, anebo po léčení. Přitom to, co žijeme, se vždy odehrává v kratším, či delším časovém úseku, a je tedy vždy možno celý případný konfliktní proces pochopit, vyřešit a přijmout, a tím odvrátit fyzický dopad celého procesu. KAŽDÝ PROCES LIDSKÉ BYTOSTI SE VŽDY ODEHRÁVÁ NEJDŘÍVE NA MENTÁLNÍ, ČI EMOCIONÁLNÍ ROVINĚ, POTÉ AŽ NA ROVINĚ FYZICKÉHO TĚLA. Pokud nám nestačí mnohdy celé roky trvající čas k prozření, postará se všechno další naše fyzické tělo. Pravdou je, že ani tehdy se, v dnešních časech obzvláště, často nic nestane a výsledek je jasný. A to vůbec nepíši o rovině prevence zdraví, kterou lidé kolem mě prakticky vůbec neřeší a neberou v úvahu. Přitom ve chvíli, kdy už se něco v těle závažného děje, a ozdravné mechanismy řízené Vesmírným řádem nastoupí svoji roli, nemůže terapeut do tohoto za žádných okolností vstupovat a zasahovat. Moje zkušenosti ukazují, že případné vážné komplikace postihují fyzické tělo v časovém rozmezí od půl, do dvou let nejčastěji. Samozřejmě platí i jiné časové horizonty. Svoboda obsažená v horních končetinách úzce souvisí s volností a svobodou ve vztazích, proto jsou horní končetiny zpravidla velmi omezené při obtížích v hrudní oblasti. Vše souvisí se vším, a tak se dále odvíjí řada souvislostí, a zpravidla u fyzického těla nezůstane nikdy při jednom, tom prvotním projevu…

  Manuální lymfodrenáž oblasti břicha je jedinou partií těla, kde používám větší intenzitu tlaku na tělo. V oblasti břicha se drenážuje konkrétně tlusté střevo, a podle mého, je tato partie velkým tématem lidí, žijících v našem státě. Téma závisti, neodpuštění, nestrávené minulosti a tzv. sloní paměti, to je výčet těch nejzávažnějších témat, která se nám tak hezky starají o jedno z prvních míst ve světě s výskytem zhoubného onemocnění tlustého střeva a trávicích orgánů. To, co si v dnešním každodenním profesním, i osobním životě vyslechnu, a čeho jsem účastna, mě jen utvrzuje v tom, že neschopnost a nemocnost lidí kolem, je vlastně očekávatelná, zasloužená a vzhledem k povahám a jednání dnešní populace zcela přirozeným vyústěním jejich, často tragické existence. Nemám potřebu kohokoliv děsit a způsobovat paniku, ale nesnášenlivost lidí vůči sobě, pomluvy, intriky, lži a sebestřednost vidím denně a dočkávám se jí ze stran, ze kterých bych je ani v nejhorších snech neočekávala. Nemáme-li cokoliv z dávné, či nedávné minulosti zpracované, přijaté, či vůbec strávené, dáváme tak důvod tělu, aby v oblasti tlustého střeva začal usazovat a hromadit vše, co prostě nehodláme opustit a odevzdat. Ložisko „uskladněného“ dramatu, které tak ani naše orgány, podporující trávení, nemohly dostatečně zpracovat, a tak oddělit tělu potřebné, od nepotřebného, po nějaký čas neprojevuje známky aktivity. Nicméně naše do nekonečna opakované výčitky, vzpomínky, jízlivost, a negace vyživí pečlivě uložené tak, že se nestrávená, či neodpuštěná minulost dostane ke slovu na rovině fyzického těla. Vždy je přitom opět dostatek času a prostoru na to, podívat se s odstupem na procesy, prožitky a okolnosti, které nás dříve trápily, a které TEĎ a TADY můžeme s novými zkušenosti a okolnosti našeho života přehodnotit a beze zbytku zpracovat. Celou věc vidím já osobně malinko jinak, protože ono obrovské téma ODPUŠTĚNÍ, považuji za nesmysl, a to z jednoho prostého důvodu. Iluze nutného, teoreticky existujícího odpuštění, považuji za méně přijatelné a potřebné, než třeba jen představu, že není co odpouštět, a nikdy nebylo. Sobě, ani nikomu jinému. Vše se děje tak jak má, a posléze vyslovovaná hodnocení a všelijaké kritiky a postoje nám vnucují pocit, že něco bylo a je špatně. Jak často říkám: „Po bitvě je každý generál“. Každá životní situace slouží sama o sobě k jejímu plnému a vědomému prožití, ne k následnému pitvání a teoretickému řešení. A minulost sama nás formuje do podoby TADY a TEĎ, činí nás přesně takovými, jací jsme a je tak dostatečně vepsána do každé lidské Bytosti. Není třeba ji oprašovat, a pokud přece jen ano, pak doporučuji pouze v dobrém, pozitivním a krásném. Manuální lymfodrenáž tlustého střeva slouží jako inventura a skartace minulosti, která stejně neexistuje. Břicho plné minulosti, zloby, závisti a neodpuštění tak může být vyprázdněno a uklizeno, a může sloužit k dokonalému odvádění všeho nepotřebného a nežádoucího z naší mysli i těla. Relativně přesně se při drenáži dopátráme životního období, s přesností roku, až dvou, takže se klient může zaměřit na konkrétní úsek svého života a také, téma, které jej v daném období trápilo, bolelo, sžíralo. Vyhne se tak sžírání v oblasti dutiny břišní, které často ukončuje náš fyzický život definitivně.

  Na závěr bych chtěla popřát Vašemu hrudníku svobodnou komunikaci, realizaci, a především lásku ve všech Vašich vztazích. Vašemu tlustému střevu přeji život v PŘÍTOMNOSTI spolu s informací, že každý den, máme začít odpuštěním, tedy pokud už tak smýšlíte.

 • ČÁST III.

  Krk, záda, hýždě

  Zadní část trupu, přesněji záda a oblast beder a hýždí, symbolizují velmi důležitá témata a všeobecně se při manuální lymfodrenáži tyto části těla setkávají s velkou oblibou a zájmem klientů. Očistou těchto částí těla se dokončí lymfodrenáž celého trupu a horních končetin a klient tak může velmi intenzivně pocítit rozdíl mezi zpracovanými oblastmi a dolními končetinami, které včetně naší veškeré minulosti od narození až do osmnácti až dvaceti let zůstávají prozatím nedotknuté. Ten rozdíl je zpravidla velmi znatelný, tím spíše, že v dolních končetinách se drží i po fyzické stránce lymfa mnohem více, než v horní části těla. Její zpětný chod směrem k oblasti krku zde musí překonat téměř celou výšku našeho těla, a vzhledem k životnímu stylu, jaký vedeme, tomuto procesu příliš nepomáháme.

  Záda jsou oblastí, kde se ukládají od trapézů až k pasu všechny starosti, které nám nenáleží, tedy vše, co se přímo netýká naší osoby. Starosti o děti, o rodiče, o přátele, zbytečné intervence, kterými mnozí žijeme, vstupy do procesů, kterým máme nanejvýše přihlížet, situace, kterými žijeme, aniž bychom v nich hráli jakoukoliv roli. Většinu času našeho života totiž trávíme „řešením“, které nám nenáleží, i když naše hlava je přesvědčená o opaku. Když si uvědomíte, čím vším se během jednoho jediného dne zaobíráte, možná zjistíte, že děláte všechno jiné, než cokoliv, co by se týkalo přímo Vás. I přesto, že jsme tu jen a pouze pro sebe, pro naše poznání, pro naši zkušenost, pro naše úspěchy, posuny i propady a omyly. Pokud jsme ale v zajetí starostlivosti o ostatní říkávám, že „Peklo se směje“, protože se přesně děje to, co se dít prostě nemá. Přitom důvody, proč se neustále angažujeme tam kde nemáme, jsou velmi rozdílné. Každopádně výsledek sledujeme ať už na fyzické, psychické, mentální či emocionální rovině stejný.

  Dokud budeme svazováni povinnostmi vůči ostatním a starostlivostí o ně, nebudeme moci svobodně dýchat, roztáhnout křídla a letět, a oblast našeho hrudníku, pletenců lopatkových, srdce, uvíznutého v kleci, i trapézy, zatuhlé pod tíhou náročného života, to vše budeme vnímat velmi těžce a bolestně. Zatuhlá, pohybu neschopná ramena, ploténky, praskající pod tíhou životního údělu, celková zatuhlost fyzického těla, odrážející těžkopádnost našeho VLASTÍHO BYTÍ, to je jen malý výčet dopadů, jakými platíme za to, že jsme tu pro všechny. Jsou tu ale všichni ti důležití i pro nás samotné? Zajímáme z těch všech ostatních alespoň někoho? Dočkáváme se my sami pomoci, aby tak byl zachován Vesmírný zákon HARMONIE? Pokud si budete analyzovat rovnováhu Vašeho dávání a přijímání, přeji Vám k tomu sílu, neboť ve většině případů jsem si jistá výsledkem. Tu disbalanci, ke které dojdete však nelze nevnímat dlouhodobě a jednoho dne Vás prostě dostihne.

  Oblast beder je prostorem, do kterého se ukládají, a ve kterém si žijí a bolí nás, veškeré naše obavy a strachy ze ztráty. Obavy z konců, z rozchodů, ze smrti, ze života, strachy o práci, o děti, o zdraví, prostě o všechno, o co jen se člověk dokáže bát. A že je toho požehnaně! Obavy a strachy, přestože jsou smyšlené, mají na člověka prakticky největší vliv, jaký si jen dovedeme představit. Neznám téměř nikoho, kdo by nezažil nějakou obavu, nějaký strach, nějakou psychickou paralýzu, či emocionální zhroucení. To vše omezuje pohyb našich kyčelních kloubů, blokuje SI skloubení, přechod lumbo-sakrální (bedro křížový), svůj „kříž“ pociťujeme ve dne v noci, ztrácíme vůli vytrvat a jít dál. A co se pojmu jít dál týká, tu dopadá vliv i na fyzickou rovinu, tedy nás přestávají poslouchat dolní končetiny. Přitom z mnohaleté zkušenosti vím, že podívat se svým strachům přímo do tváře, znamená ve většině případů prozřít a uvidět, že strachy vážně jenom vymýšlíme na základě nevědomosti, neznalosti, vlivu ostatních, pocitu vlastní slabosti a neschopnosti. Jak říkávám, za VŠÍM JE NIC. Ve věci strachů je to stoprocentní PRAVDA přátelé. Stejně tak obavy o ostatní se zhmotňují v našich bedrech a těm, o které se bojíme tím nijak nepomáháme. Energie strachu je blokující, energie důvěry, víry a lásky je podporující, to si prosím vemte k Srdci. Vždy si můžeme vybrat, jakou cestu si zvolíme. Cestu Světla, anebo cestu Temnoty. Úleva, kterou pocítíte, pokud Vás opustí jisté množství strachů a obav je obrovská, pro fyzické tělo velmi úlevná, pro emocionální i mentální tělo nepopsatelná. Jako lusknutím prstů lze odložit to, co prakticky existovalo jen v naší mysli. To je čistá logika, nic převratného.

  Třetí den manuální lymfodrenáže završí těmito vážnými tématy přítomnost a vyšle nás přímo do minulosti. Tam, kde jsme přišli na svět, tam kde jsme se formovali do svých devíti let do prakticky hotového člověka, tam, kde jsme opouštěli dětství a pustili se do života sami za sebe. Bez rodičů, prarodičů a žel Bohu i povětšinou bez svého vědomého JÁ, vnitřního dítěte, z TADY a TEĎ, do BYLO anebo BUDE – na fyzickém těle do dolních končetin.

  Přeji Vám všem svobodný život, prostý strachu a bolesti, protože obojího najednou dosáhnout nelze. ROZHODNĚTE SE A ŽIJTE V LÁSCE PŘÁTELÉ.

 • ČÁST IV.

  Krk, dolní končetiny

  Dlouho se mi příliš nechtělo do popisu dvou závěrečných dvouhodinových terapií celkové kúry manuální lymfodrenáže, týkající se dolních končetin. Čas se ale naplnil, a tak si prosím přečtěte vliv manuální lymfodrenáže na dolní končetiny a na celý lidský organismus.

  Dolní končetiny jsou naším nejzatíženějším orgánem. Nevím, zda si všichni uvědomujeme, že je to první část těla, kterou dostaneme z postele, a zároveň i tou poslední, kterou po každém prožitém dni do postele pokládáme. Na dolních končetinách stojí celá hmotnost našeho fyzického těla. Přitom veškeré očistné procesy, týkající se dolních končetin jsou těmi nejsložitějšími, neboť zemská přitažlivost nepracuje příliš pro tyto partie. A tak cévní, žilní i lymfatický systém se musí snažit jak jen je to možné, aby plnily to, co je jim předurčeno. Důležitou spleť tříselných a podkolenních lymfatických uzlin fakticky neustále utiskujeme vždy, když sedíme, anebo když se oblékáme do těsného oděvu, či si obouváme nepohodlnou obuv. Utažené opasky, těsné boty, úzké kalhoty, těsné lemy spodního prádla, to vše má za následek, mimo jiné, hromadění škodlivých látek v těle, hromadění úsad v žilách (křečové žíly), špatný odvod tekutin z těla a tím vznikající otoky v okolí kloubů, ale i plošně, například v oblasti stehen a hýždí. A stejně jako v celé těle, u dolních končetin působí dvojnásob špatně nedostatečný pitný režim a nedostatek pohybu. To, že mnozí lidé nemají prakticky potřebu pít, vyměnili ranní chůzi do práce, anebo odpolední procházku za jízdu autem prakticky kamkoliv, anebo pro jistotu kombinují obojí, znamená dříve, či později jisté potíže dolních končetin a komplikace při případných úrazech, zlomeninách, anebo kožních potížích. Vrcholem nefunkčního lymfatického systému jsou bércové vředy, které svým vznikem a „otevřením se“ poskytuji dolním končetinám náhradní výstup a vývod pro škodlivé látky, které nemohou odcházet z těla přirozenou cestou, tedy přes třísla, dutinu břišní, hrudník, centrální, prsní a pažní uzliny k levému a pravému terminusu, tak jak je tomu u funkčního lymfatického systému.

  Dolní končetiny nás nesou životem, praktikují naše rozhodování v jeho směru, demonstrují důraz, anebo liknavost naší povahy a našeho životního záměru, a jsou to ony, které nás dovedou až do jeho finále. Rozhodně si proto zaslouží naši pozornost, každodenní péči a poskytování všeho, oč si většinou jasně říkají.

  Stejně jako jsem psala v každém popisu jednotlivých částí celkové manuální lymfodrenáže, svoje téma mají dolní končetiny i po stránce psychické a emocionální. Dolní končetiny představují celé naše dětství, vzpomínky, týkající se našeho prenatálního věku, narození, dětství, puberty, období dospívání a prvních záblesků sebepoznání a sebe-vědomí. Obsahují vzpomínky na naše prarodiče, rodiče, sourozence, atmosféru v rodině, spolužáky, první lásky, studia, počáteční prosazování se, úspěchy, představy o životě, první nadšení i zklamání. To vše, pokud obsahuje smutné, či negativní emoce, koluje v našem lymfatickém systému a čeká na vytažení ze vzpomínek a pochopení, v nejlepším případě přijetí minulosti, kterou jsme zpravidla nemohli stoprocentně zvládnout vzhledem k nezkušenostem, vzdoru, svéhlavosti, generačním rozdílům a povětšinou odevzdanosti do rukou autorit, starších a všeobecně vzato moudřejších, než jsme v dětství a mládí my sami. Také uvolnění složitých povahových rysů uvolňuje napětí a bolestivost dolních končetin a nepodporuje vznik křečových žil. Ty se přisuzují především neústupnosti, tvrdosti a křečovitosti v naší povaze a přístupu k životu.

  Manuální lymfodrenáži dolních končetin se věnují celkem čtyři hodiny, tedy dvě dvouhodinové terapie, tedy nejvíce času z celkové kúry. Dolní končetiny se drenážují zvlášť zepředu a zezadu po dobu dvou dnů. Po absolvování celkové kúry manuální lymfodrenáže doporučuji částečnou lymfodrenáž, zaměřenou na dolní končetiny čas od času opakovat, například v intervalu třech až čtyřech měsíců mezi jednotlivými celkovými kúrami. Stav dolních končetin ukáže sám, kdy je dobré v uvolňování lymfatických uzlin a celého systému pokračovat. Provedení manuální lymfodrenáže dolních končetin ukončuje celkovou kúru a velmi dobře je v této chvíli rozpoznatelná úleva a podpora celého organismu na všech úrovních Bytí.

  Fyzická, psychická, mentální, emocionální i energetická rovnováha je často velmi rozdílná od počátečního stavu a pozitivní efekt je zcela jednoznačný. Přichází den po dni tak, jak je zpracováváno a ovlivňováno lymfodrenáží postupně celé fyzické tělo. Úleva v žádném případě nepřichází po čase, ale prakticky každodenně.

  Dopřejte si manuální lymfodrenáž a poděkujte tak svému tělu za vše, co pro Vás od narození až do smrti denně, neúnavně a oddaně dělá.